Meteor App
每日配對一位校外同學
立即下載

世界上最長的單字

告訴你們多強 超厲害 Methionylalanylthreonylserylarginylglycylalanylserylarginylcysteinylproly- larginylaspartylisoleucylalanylasparaginylvalylmethionylglutaminylarginyl- leucylglutaminylaspartylglutamylglutaminylglutamylisoleucylvalylglutaminy- llysylarginylthreonylphenylalanylthreonyllysyltryptophylisoleucylasparagi- nylserylhistidylleucylalanyllysylarginyllysylprolylprolylmethionylvalylva- lylaspartylaspartylleucylphenylalanylglutamylaspartylmethionyllysylaspart- ylglycylvalyllysylleucylleucylalanylleucylleucylglutamylvalylleucylserylg- lycylglutaminyllysylleucylprolylcysteinylglutamylglutaminylglycylarginyla- rginylmethionyllysylarginylisoleucylhistidylalanylvalylalanylasparaginyli- soleucylglycylthreonylalanylleucyllysylphenylalanylleucylglutamylglycylar- ginyllysylisoleucyllysylleucylvalylasparaginylisoleucylasparaginylserylth- reonylaspartylisoleucylalanylaspartylglycylarginylprolylserylisoleucylval- ylleucylglycylleucylmethionyltryptophylthreonylisoleucylisoleucylleucylty- rosylphenylalanylglutaminylisoleucylglutamylglutamylleucylthreonylserylas- paraginylleucylprolylglutaminylleucylglutaminylserylleucylserylserylseryl- alanylserylserylvalylaspartylserylisoleucylvalylserylserylglutamylthreony- lprolylserylprolylprolylseryllysylarginyllysylvalylthreonylthreonyllysyli- soleucylglutaminylglycylasparaginylalanyllysyllysylalanylleucylleucyllysy- ltryptophylvalylglutaminyltyrosylthreonylalanylglycyllysylglutaminylthreo- nylglycylisoleucylglutamylvalyllysylaspartylphenylalanylglycyllysylserylt- ryptophylarginylserylglycylvalylalanylphenylalanylhistidylserylvalylisole- ucylhistidylalanylisoleucylarginylprolylglutamylleucylvalylaspartylleucyl- glutamylthreonylvalyllysylglycylarginylserylasparaginylarginylglutamylasp- araginylleucylglutamylaspartylalanylphenylalanylthreonylisoleucylalanylgl- utamylthreonylglutamylleucylglycylisoleucylprolylarginylleucylleucylaspar- tylprolylglutamylaspartylvalylaspartylvalylaspartyllysylprolylaspartylglu- tamyllysylserylisoleucylmethionylthreonyltyrosylvalylalanylglutaminylphen- ylalanylleucyllysylhistidyltyrosylprolylaspartylisoleucylhistidylasparagi- nylalanylserylthreonylaspartylglycylglutaminylglutamylaspartylaspartylglu- tamylisoleucylleucylprolylglycylphenylalanylprolylserylphenylalanylalanyl- asparaginylserylvalylglutaminylasparaginylphenylalanyllysylarginylglutamy- laspartylarginylvalylisoleucylphenylalanyllysylglutamylmethionyllysylvaly- ltryptophylisoleucylglutamylglutaminylphenylalanylglutamylarginylaspartyl- leucylthreonylarginylalanylglutaminylmethionylvalylglutamylserylasparagin- ylleucylglutaminylaspartyllysyltyrosylglutaminylserylphenylalanyllysylhis- tidylphenylalanylarginylvalylglutaminyltyrosylglutamylmethionyllysylargin- yllysylglutaminylisoleucylglutamylhistidylleucylisoleucylglutaminylprolyl- leucylhistidylarginylaspartylglycyllysylleucylserylleucylaspartylglutamin- ylalanylleucylvalyllysylglutaminylseryltryptophylaspartylarginylvalylthre- onylserylarginylleucylphenylalanylaspartyltryptophylhistidylisoleucylglut- aminylleucylaspartyllysylserylleucylprolylalanylprolylleucylglycylthreony- lisoleucylglycylalanyltryptophylleucyltyrosylarginylalanylglutamylvalylal- anylleucylarginylglutamylglutamylisoleucylthreonylvalylglutaminylglutamin- ylvalylhistidylglutamylglutamylthreonylalanylasparaginylthreonylisoleucyl- glutaminylarginyllysylleucylglutamylglutaminylhistidyllysylaspartylleucyl- leucylglutaminylasparaginylthreonylaspartylalanylhistidyllysylarginylalan- ylphenylalanylhistidylglutamylisoleucyltyrosylarginylthreonylarginylseryl- valylasparaginylglycylisoleucylprolylvalylprolylprolylaspartylglutaminyll- eucylglutamylaspartylmethionylalanylglutamylarginylphenylalanylhistidylph- enylalanylvalylserylserylthreonylserylglutamylleucylhistidylleucylmethion- yllysylmethionylglutamylphenylalanylleucylglutamylleucyllysyltyrosylargin- ylleucylleucylserylleucylleucylvalylleucylalanylglutamylseryllysylleucyll- ysylseryltryptophylisoleucylisoleucyllysyltyrosylglycylarginylarginylglut- amylserylvalylglutamylglutaminylleucylleucylglutaminylasparaginyltyrosylv- alylserylphenylalanylisoleucylglutamylasparaginylseryllysylphenylalanylph- enylalanylglutamylglutaminyltyrosylglutamylvalylthreonyltyrosylglutaminyl- isoleucylleucyllysylglutaminylthreonylalanylglutamylmethionyltyrosylvalyl- lysylalanylaspartylglycylserylvalylglutamylglutamylalanylglutamylasparagi- nylvalylmethionyllysylphenylalanylmethionylasparaginylglutamylthreonylthr- eonylalanylglutaminyltryptophylarginylasparaginylleucylserylvalylglutamyl- valylarginylserylvalylarginylserylmethionylleucylglutamylglutamylvalyliso- leucylserylasparaginyltryptophylaspartylarginyltyrosylglycylasparaginylth- reonylvalylalanylserylleucylglutaminylalanyltryptophylleucylglutamylaspar- tylalanylglutamyllysylmethionylleucylasparaginylglutaminylserylglutamylas- paraginylalanyllysyllysylaspartylphenylalanylphenylalanylarginylasparagin- ylleucylprolylhistidyltryptophylisoleucylglutaminylglutaminylhistidylthre- onylalanylmethionylasparaginylaspartylalanylglycylasparaginylphenylalanyl- leucylisoleucylglutamylthreonylcysteinylaspartylglutamylmethionylvalylser- ylarginylaspartylleucyllysylglutaminylglutaminylleucylleucylleucylleucyla- sparaginylglycylarginyltryptophylarginylglutamylleucylphenylalanylmethion- ylglutamylvalyllysylglutaminyltyrosylalanylglutaminylalanylaspartylglutam- ylmethionylaspartylarginylmethionyllysyllysylglutamyltyrosylthreonylaspar- tylcysteinylvalylvalylthreonylleucylserylalanylphenylalanylalanylthreonyl- glutamylalanylhistidyllysyllysylleucylserylglutamylprolylleucylglutamylva- lylserylphenylalanylmethionylasparaginylvalyllysylleucylleucylisoleucylgl- utaminylaspartylleucylglutamylaspartylisoleucylglutamylglutaminylarginylv- alylprolylvalylmethionylaspartylalanylglutaminyltyrosyllysylisoleucylisol- eucylthreonyllysylthreonylalanylhistidylleucylisoleucylthreonyllysylgluta- mylserylprolylglutaminylglutamylglutamylglycyllysylglutamylmethionylpheny- lalanylalanylthreonylmethionylseryllysylleucyllysylglutamylglutaminylleuc- ylthreonyllysylvalyllysylglutamylcysteinyltyrosylserylprolylleucylleucylt- yrosylglutamylserylglutaminylglutaminylleucylleucylisoleucylprolylleucylg- lutamylglutamylleucylglutamyllysylglutaminylmethionylthreonylserylphenyla- lanyltyrosylaspartylserylleucylglycyllysylisoleucylasparaginylglutamyliso- leucylisoleucylthreonylvalylleucylglutamylarginylglutamylalanylglutaminyl- serylserylalanylleucylphenylalanyllysylglutaminyllysylhistidylglutaminylg- lutamylleucylleucylalanylcysteinylglutaminylglutamylasparaginylcysteinyll- ysyllysylthreonylleucylthreonylleucylisoleucylglutamyllysylglycylserylglu- taminylserylvalylglutaminyllysylphenylalanylvalylthreonylleucylserylaspar- aginylvalylleucyllysylhistidylphenylalanylaspartylglutaminylthreonylargin- ylleucylglutaminylarginylglutaminylisoleucylalanylaspartylisoleucylhistid- ylvalylalanylphenylalanylglutaminylserylmethionylvalyllysyllysylthreonylg- lycylaspartyltryptophyllysyllysylhistidylvalylglutamylthreonylasparaginyl- serylarginylleucylmethionyllysyllysylphenylalanylglutamylglutamylserylarg- inylalanylglutamylleucylglutamyllysylvalylleucylarginylisoleucylalanylglu- taminylglutamylglycylleucylglutamylglutamyllysylglycylaspartylprolylgluta- mylglutamylleucylleucylarginylarginylhistidylthreonylglutamylphenylalanyl- phenylalanylserylglutaminylleucylaspartylglutaminylarginylvalylleucylaspa- raginylalanylphenylalanylleucyllysylalanylcysteinylaspartylglutamylleucyl- threonylaspartylisoleucylleucylprolylglutamylglutaminylglutamylglutaminyl- glutaminylglycylleucylglutaminylglutamylalanylvalylarginyllysylleucylhist- idyllysylglutaminyltryptophyllysylaspartylleucylglutaminylglycylglutamyla- lanylprolyltyrosylhistidylleucylleucylhistidylleucyllysylisoleucylasparty- lvalylglutamyllysylasparaginylarginylphenylalanylleucylalanylserylvalylgl- utamylglutamylcysteinylarginylthreonylglutamylleucylaspartylarginylglutam- ylthreonyllysylleucylmethionylprolylglutaminylglutamylglycylserylglutamyl- lysylisoleucylisoleucyllysylglutamylhistidylarginylvalylphenylalanylpheny- lalanylserylaspartyllysylglycylprolylhistidylhistidylleucylcysteinylgluta- myllysylarginylleucylglutaminylleucylisoleucylglutamylglutamylleucylcyste- inylvalyllysylleucylprolylvalylarginylaspartylprolylvalylarginylaspartylt- hreonylprolylglycylthreonylcysteinylhistidylvalylthreonylleucyllysylgluta- mylleucylarginylalanylalanylisoleucylaspartylserylthreonyltyrosylarginyll- ysylleucylmethionylglutamylaspartylprolylaspartyllysyltryptophyllysylaspa- rtyltyrosylthreonylserylarginylphenylalanylserylglutamylphenylalanylseryl- seryltryptophylisoleucylserylthreonylasparaginylglutamylthreonylglutaminy- lleucyllysylglycylisoleucyllysylglycylglutamylalanylisoleucylaspartylthre- onylalanylasparaginylhistidylglycylglutamylvalyllysylarginylalanylvalylgl- utamylglutamylisoleucylarginylasparaginylglycylvalylthreonyllysylarginylg- lycylglutamylthreonylleucylseryltryptophylleucyllysylserylarginylleucylly- sylvalylleucylthreonylglutamylvalylserylserylglutamylasparaginylglutamyla- lanylglutaminyllysylglutaminylglycylaspartylglutamylleucylalanyllysylleuc- ylserylserylserylphenylalanyllysylalanylleucylvalylthreonylleucylleucylse- rylglutamylvalylglutamyllysylmethionylleucylserylasparaginylphenylalanylg- lycylaspartylcysteinylvalylglutaminyltyrosyllysylglutamylisoleucylvalylly- sylasparaginylserylleucylglutamylglutamylleucylisoleucylserylglycylseryll- ysylglutamylvalylglutaminylglutamylglutaminylalanylglutamyllysylisoleucyl- leucylaspartylthreonylglutamylasparaginylleucylphenylalanylglutamylalanyl- glutaminylglutaminylleucylleucylleucylhistidylhistidylglutaminylglutaminy- llysylthreonyllysylarginylisoleucylserylalanyllysyllysylarginylaspartylva- lylglutaminylglutaminylglutaminylisoleucylalanylglutaminylalanylglutaminy- lglutaminylglycylglutamylglycylglycylleucylprolylaspartylarginylglycylhis- tidylglutamylglutamylleucylarginyllysylleucylglutamylserylthreonylleucyla- spartylglycylleucylglutamylarginylserylarginylglutamylarginylglutaminylgl- utamylarginylarginylisole


  回文
全部留言
B1

很好奇這怎麼唸ww

0
B2(原 Po)  

B1 QQ我英文被當不要問我

0
B3

寶貝 我來亂入惹💕💕

0
B4(原 Po)  

B3 我想說誰留言XDDㄞ你我的寶貝

1
B5

記得叫做肌聯蛋白哈哈

0
B6

我背過這個單字欸

0
B7(原 Po)  

B5 你的名字好好吃的感覺 B6 真假r好難的感覺

1
B8

B7 對妳來說當然覺得難😂

1
B9

你可以不要這樣嗎?你是不是妖?😑

1
B10(原 Po)  

B9 不是ㄚXDD我是你最可愛的朋友

1
B11

B9 奈奈 可以不要cue我嗎 我害羞

1
發表留言

請先登入!


確定要刪除此文章?
世界上最長的單字

告訴你們多強 超厲害 Methionylalanylthreonylserylarginylglycylalanylserylarginylcysteinylproly- larginylaspartylisoleucylalanylasparaginylvalylmethionylglutaminylarginyl- leucylglutaminylaspartylglutamylglutaminylglutamylisoleucylvalylglutaminy- llysylarginylthreonylphenylalanylthreonyllysyltryptophylisoleucylasparagi- nylserylhistidylleucylalanyllysylarginyllysylprolylprolylmethionylvalylva- lylaspartylaspartylleucylphenylalanylglutamylaspartylmethionyllysylaspart- ylglycylvalyllysylleucylleucylalanylleucylleucylglutamylvalylleucylserylg- lycylglutaminyllysylleucylprolylcysteinylglutamylglutaminylglycylarginyla- rginylmethionyllysylarginylisoleucylhistidylalanylvalylalanylasparaginyli- soleucylglycylthreonylalanylleucyllysylphenylalanylleucylglutamylglycylar- ginyllysylisoleucyllysylleucylvalylasparaginylisoleucylasparaginylserylth- reonylaspartylisoleucylalanylaspartylglycylarginylprolylserylisoleucylval- ylleucylglycylleucylmethionyltryptophylthreonylisoleucylisoleucylleucylty- rosylphenylalanylglutaminylisoleucylglutamylglutamylleucylthreonylserylas- paraginylleucylprolylglutaminylleucylglutaminylserylleucylserylserylseryl- alanylserylserylvalylaspartylserylisoleucylvalylserylserylglutamylthreony- lprolylserylprolylprolylseryllysylarginyllysylvalylthreonylthreonyllysyli- soleucylglutaminylglycylasparaginylalanyllysyllysylalanylleucylleucyllysy- ltryptophylvalylglutaminyltyrosylthreonylalanylglycyllysylglutaminylthreo- nylglycylisoleucylglutamylvalyllysylaspartylphenylalanylglycyllysylserylt- ryptophylarginylserylglycylvalylalanylphenylalanylhistidylserylvalylisole- ucylhistidylalanylisoleucylarginylprolylglutamylleucylvalylaspartylleucyl- glutamylthreonylvalyllysylglycylarginylserylasparaginylarginylglutamylasp- araginylleucylglutamylaspartylalanylphenylalanylthreonylisoleucylalanylgl- utamylthreonylglutamylleucylglycylisoleucylprolylarginylleucylleucylaspar- tylprolylglutamylaspartylvalylaspartylvalylaspartyllysylprolylaspartylglu- tamyllysylserylisoleucylmethionylthreonyltyrosylvalylalanylglutaminylphen- ylalanylleucyllysylhistidyltyrosylprolylaspartylisoleucylhistidylasparagi- nylalanylserylthreonylaspartylglycylglutaminylglutamylaspartylaspartylglu- tamylisoleucylleucylprolylglycylphenylalanylprolylserylphenylalanylalanyl- asparaginylserylvalylglutaminylasparaginylphenylalanyllysylarginylglutamy- laspartylarginylvalylisoleucylphenylalanyllysylglutamylmethionyllysylvaly- ltryptophylisoleucylglutamylglutaminylphenylalanylglutamylarginylaspartyl- leucylthreonylarginylalanylglutaminylmethionylvalylglutamylserylasparagin- ylleucylglutaminylaspartyllysyltyrosylglutaminylserylphenylalanyllysylhis- tidylphenylalanylarginylvalylglutaminyltyrosylglutamylmethionyllysylargin- yllysylglutaminylisoleucylglutamylhistidylleucylisoleucylglutaminylprolyl- leucylhistidylarginylaspartylglycyllysylleucylserylleucylaspartylglutamin- ylalanylleucylvalyllysylglutaminylseryltryptophylaspartylarginylvalylthre- onylserylarginylleucylphenylalanylaspartyltryptophylhistidylisoleucylglut- aminylleucylaspartyllysylserylleucylprolylalanylprolylleucylglycylthreony- lisoleucylglycylalanyltryptophylleucyltyrosylarginylalanylglutamylvalylal- anylleucylarginylglutamylglutamylisoleucylthreonylvalylglutaminylglutamin- ylvalylhistidylglutamylglutamylthreonylalanylasparaginylthreonylisoleucyl- glutaminylarginyllysylleucylglutamylglutaminylhistidyllysylaspartylleucyl- leucylglutaminylasparaginylthreonylaspartylalanylhistidyllysylarginylalan- ylphenylalanylhistidylglutamylisoleucyltyrosylarginylthreonylarginylseryl- valylasparaginylglycylisoleucylprolylvalylprolylprolylaspartylglutaminyll- eucylglutamylaspartylmethionylalanylglutamylarginylphenylalanylhistidylph- enylalanylvalylserylserylthreonylserylglutamylleucylhistidylleucylmethion- yllysylmethionylglutamylphenylalanylleucylglutamylleucyllysyltyrosylargin- ylleucylleucylserylleucylleucylvalylleucylalanylglutamylseryllysylleucyll- ysylseryltryptophylisoleucylisoleucyllysyltyrosylglycylarginylarginylglut- amylserylvalylglutamylglutaminylleucylleucylglutaminylasparaginyltyrosylv- alylserylphenylalanylisoleucylglutamylasparaginylseryllysylphenylalanylph- enylalanylglutamylglutaminyltyrosylglutamylvalylthreonyltyrosylglutaminyl- isoleucylleucyllysylglutaminylthreonylalanylglutamylmethionyltyrosylvalyl- lysylalanylaspartylglycylserylvalylglutamylglutamylalanylglutamylasparagi- nylvalylmethionyllysylphenylalanylmethionylasparaginylglutamylthreonylthr- eonylalanylglutaminyltryptophylarginylasparaginylleucylserylvalylglutamyl- valylarginylserylvalylarginylserylmethionylleucylglutamylglutamylvalyliso- leucylserylasparaginyltryptophylaspartylarginyltyrosylglycylasparaginylth- reonylvalylalanylserylleucylglutaminylalanyltryptophylleucylglutamylaspar- tylalanylglutamyllysylmethionylleucylasparaginylglutaminylserylglutamylas- paraginylalanyllysyllysylaspartylphenylalanylphenylalanylarginylasparagin- ylleucylprolylhistidyltryptophylisoleucylglutaminylglutaminylhistidylthre- onylalanylmethionylasparaginylaspartylalanylglycylasparaginylphenylalanyl- leucylisoleucylglutamylthreonylcysteinylaspartylglutamylmethionylvalylser- ylarginylaspartylleucyllysylglutaminylglutaminylleucylleucylleucylleucyla- sparaginylglycylarginyltryptophylarginylglutamylleucylphenylalanylmethion- ylglutamylvalyllysylglutaminyltyrosylalanylglutaminylalanylaspartylglutam- ylmethionylaspartylarginylmethionyllysyllysylglutamyltyrosylthreonylaspar- tylcysteinylvalylvalylthreonylleucylserylalanylphenylalanylalanylthreonyl- glutamylalanylhistidyllysyllysylleucylserylglutamylprolylleucylglutamylva- lylserylphenylalanylmethionylasparaginylvalyllysylleucylleucylisoleucylgl- utaminylaspartylleucylglutamylaspartylisoleucylglutamylglutaminylarginylv- alylprolylvalylmethionylaspartylalanylglutaminyltyrosyllysylisoleucylisol- eucylthreonyllysylthreonylalanylhistidylleucylisoleucylthreonyllysylgluta- mylserylprolylglutaminylglutamylglutamylglycyllysylglutamylmethionylpheny- lalanylalanylthreonylmethionylseryllysylleucyllysylglutamylglutaminylleuc- ylthreonyllysylvalyllysylglutamylcysteinyltyrosylserylprolylleucylleucylt- yrosylglutamylserylglutaminylglutaminylleucylleucylisoleucylprolylleucylg- lutamylglutamylleucylglutamyllysylglutaminylmethionylthreonylserylphenyla- lanyltyrosylaspartylserylleucylglycyllysylisoleucylasparaginylglutamyliso- leucylisoleucylthreonylvalylleucylglutamylarginylglutamylalanylglutaminyl- serylserylalanylleucylphenylalanyllysylglutaminyllysylhistidylglutaminylg- lutamylleucylleucylalanylcysteinylglutaminylglutamylasparaginylcysteinyll- ysyllysylthreonylleucylthreonylleucylisoleucylglutamyllysylglycylserylglu- taminylserylvalylglutaminyllysylphenylalanylvalylthreonylleucylserylaspar- aginylvalylleucyllysylhistidylphenylalanylaspartylglutaminylthreonylargin- ylleucylglutaminylarginylglutaminylisoleucylalanylaspartylisoleucylhistid- ylvalylalanylphenylalanylglutaminylserylmethionylvalyllysyllysylthreonylg- lycylaspartyltryptophyllysyllysylhistidylvalylglutamylthreonylasparaginyl- serylarginylleucylmethionyllysyllysylphenylalanylglutamylglutamylserylarg- inylalanylglutamylleucylglutamyllysylvalylleucylarginylisoleucylalanylglu- taminylglutamylglycylleucylglutamylglutamyllysylglycylaspartylprolylgluta- mylglutamylleucylleucylarginylarginylhistidylthreonylglutamylphenylalanyl- phenylalanylserylglutaminylleucylaspartylglutaminylarginylvalylleucylaspa- raginylalanylphenylalanylleucyllysylalanylcysteinylaspartylglutamylleucyl- threonylaspartylisoleucylleucylprolylglutamylglutaminylglutamylglutaminyl- glutaminylglycylleucylglutaminylglutamylalanylvalylarginyllysylleucylhist- idyllysylglutaminyltryptophyllysylaspartylleucylglutaminylglycylglutamyla- lanylprolyltyrosylhistidylleucylleucylhistidylleucyllysylisoleucylasparty- lvalylglutamyllysylasparaginylarginylphenylalanylleucylalanylserylvalylgl- utamylglutamylcysteinylarginylthreonylglutamylleucylaspartylarginylglutam- ylthreonyllysylleucylmethionylprolylglutaminylglutamylglycylserylglutamyl- lysylisoleucylisoleucyllysylglutamylhistidylarginylvalylphenylalanylpheny- lalanylserylaspartyllysylglycylprolylhistidylhistidylleucylcysteinylgluta- myllysylarginylleucylglutaminylleucylisoleucylglutamylglutamylleucylcyste- inylvalyllysylleucylprolylvalylarginylaspartylprolylvalylarginylaspartylt- hreonylprolylglycylthreonylcysteinylhistidylvalylthreonylleucyllysylgluta- mylleucylarginylalanylalanylisoleucylaspartylserylthreonyltyrosylarginyll- ysylleucylmethionylglutamylaspartylprolylaspartyllysyltryptophyllysylaspa- rtyltyrosylthreonylserylarginylphenylalanylserylglutamylphenylalanylseryl- seryltryptophylisoleucylserylthreonylasparaginylglutamylthreonylglutaminy- lleucyllysylglycylisoleucyllysylglycylglutamylalanylisoleucylaspartylthre- onylalanylasparaginylhistidylglycylglutamylvalyllysylarginylalanylvalylgl- utamylglutamylisoleucylarginylasparaginylglycylvalylthreonyllysylarginylg- lycylglutamylthreonylleucylseryltryptophylleucyllysylserylarginylleucylly- sylvalylleucylthreonylglutamylvalylserylserylglutamylasparaginylglutamyla- lanylglutaminyllysylglutaminylglycylaspartylglutamylleucylalanyllysylleuc- ylserylserylserylphenylalanyllysylalanylleucylvalylthreonylleucylleucylse- rylglutamylvalylglutamyllysylmethionylleucylserylasparaginylphenylalanylg- lycylaspartylcysteinylvalylglutaminyltyrosyllysylglutamylisoleucylvalylly- sylasparaginylserylleucylglutamylglutamylleucylisoleucylserylglycylseryll- ysylglutamylvalylglutaminylglutamylglutaminylalanylglutamyllysylisoleucyl- leucylaspartylthreonylglutamylasparaginylleucylphenylalanylglutamylalanyl- glutaminylglutaminylleucylleucylleucylhistidylhistidylglutaminylglutaminy- llysylthreonyllysylarginylisoleucylserylalanyllysyllysylarginylaspartylva- lylglutaminylglutaminylglutaminylisoleucylalanylglutaminylalanylglutaminy- lglutaminylglycylglutamylglycylglycylleucylprolylaspartylarginylglycylhis- tidylglutamylglutamylleucylarginyllysylleucylglutamylserylthreonylleucyla- spartylglycylleucylglutamylarginylserylarginylglutamylarginylglutaminylgl- utamylarginylarginylisole

檢舉文章
附件說明
插入圖片

請點文字方塊右下角的 插入圖片,或直接插入 imgur 圖片網址。

https://i.imgur.com/8wlRxfM.png
輸入
顯示

插入 Youtube 影片

直接將影片網址貼上。

https://www.youtube.com/watch?v=wvzfOyW0ZMo
輸入
顯示

分享 Meteor 文章

直接將文章網址貼上。

https://meteor.today/article/8ZgvtS
輸入
您即將進入之文章內容需滿十八歲方可瀏覽

根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定,已於網站首頁或各該限制級網頁,依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。若您尚未年滿十八歲,麻煩點選離開。若您已滿十八歲,一樣不可將本區之內容派發、傳閱、出售、出租、交給或借予年齡未滿18歲的人士瀏覽閱讀,或將本網站內容向該人士出示、播放或放映。

離開
回覆 B{{reply.floor}}