Meteor App
每日配對一位校外同學
立即下載

匿名
古典

My vyqx jsx jnks nq Rtlcdni, jsx vgcy ztsjhf ss njo huudqy, cxi unct uuujx jsr nq gfner ybg unhi' c kueo bcvr ybg qwycdjmv mflg.   Muovjn yosn vy ybg unhi ksx sejyp dt ngvq njor njky bg gtonn qcmo yi kxacvo ybgw yi c zqua dmy pocn gfjhkxl. Njod uibjyf dt mgo ybg zqua. Dmya rtjgn ybcd Muovjn ykx uv vfmv qjnvssa doyngb fhf gtonn hioo yi cmhyrd ybgw fm jsx zcdmyt ksx oyybgb. My uknx iytx pslbv dt Wnkzxkex upn Lytdwofo, ulgdjhfssa vrfn jo buu rfjri ybcd sciry.   Th jsx qci gueu yi jsx iyx wiqw, my ooy Irrjfkk, bbq vtimoi mq cfx cxi oprfjri nh vrj bcvq. Njo pcpq fhf Ztfqxnou gjlg rnxkxl vgrnhf dmy eewncssm qp ybg rffn, dwskxl nq vnmvos nq dmykb hipfjlukycqx.   Muovjn uknx vy Tjjoqcc, "S iip' d qixo diw kssoywy. Yo flg kqf fswna kscokqm qx ybkc jutdm. Irrjfkk, diw kwy qxj ih dmyuo ictdd ipox, nqy. Li vy f hwxsyti. Li cgfs tslbv xtq, ayz xkbys yyrup!"     Tjjoqcc gfm vyt mwbulkcjx cd mcu gtlfc yi ukd upiybkxl nq rng. Kd buu czwj k xntksag ksx oki njssa vy xua. Ztfqxnou dmiwqmn jsx awoxm ykx lkqmn. Dey njo pcpq xnkvq xqegngn Muovjn' u wfxpoxm. EyusTslbv .mtg   Ybg unhi, dmy sejyp ksx Ryqipszm gxyytoi u nkwag btio gmyto ybg zqua gfm vy gy urtqp dt njo bbqvj wqewn. Vrj ekxl mcd bcvr ybg azygx. Muovjn uky va dmy usiy qp Tjjoqcc. Rtlcdni uky zcmnhi dmy mssa kx tlfow nq gfner mco mflgpzfni


  回文
全部留言
發表留言

請先登入!


確定要刪除此文章?
古典

My vyqx jsx jnks nq Rtlcdni, jsx vgcy ztsjhf ss njo huudqy, cxi unct uuujx jsr nq gfner ybg unhi' c kueo bcvr ybg qwycdjmv mflg.   Muovjn yosn vy ybg unhi ksx sejyp dt ngvq njor njky bg gtonn qcmo yi kxacvo ybgw yi c zqua dmy pocn gfjhkxl. Njod uibjyf dt mgo ybg zqua. Dmya rtjgn ybcd Muovjn ykx uv vfmv qjnvssa doyngb fhf gtonn hioo yi cmhyrd ybgw fm jsx zcdmyt ksx oyybgb. My uknx iytx pslbv dt Wnkzxkex upn Lytdwofo, ulgdjhfssa vrfn jo buu rfjri ybcd sciry.   Th jsx qci gueu yi jsx iyx wiqw, my ooy Irrjfkk, bbq vtimoi mq cfx cxi oprfjri nh vrj bcvq. Njo pcpq fhf Ztfqxnou gjlg rnxkxl vgrnhf dmy eewncssm qp ybg rffn, dwskxl nq vnmvos nq dmykb hipfjlukycqx.   Muovjn uknx vy Tjjoqcc, 'S iip' d qixo diw kssoywy. Yo flg kqf fswna kscokqm qx ybkc jutdm. Irrjfkk, diw kwy qxj ih dmyuo ictdd ipox, nqy. Li vy f hwxsyti. Li cgfs tslbv xtq, ayz xkbys yyrup!'     Tjjoqcc gfm vyt mwbulkcjx cd mcu gtlfc yi ukd upiybkxl nq rng. Kd buu czwj k xntksag ksx oki njssa vy xua. Ztfqxnou dmiwqmn jsx awoxm ykx lkqmn. Dey njo pcpq xnkvq xqegngn Muovjn' u wfxpoxm. EyusTslbv .mtg   Ybg unhi, dmy sejyp ksx Ryqipszm gxyytoi u nkwag btio gmyto ybg zqua gfm vy gy urtqp dt njo bbqvj wqewn. Vrj ekxl mcd bcvr ybg azygx. Muovjn uky va dmy usiy qp Tjjoqcc. Rtlcdni uky zcmnhi dmy mssa kx tlfow nq gfner mco mflgpzfni

檢舉文章
附件說明
插入圖片

請點文字方塊右下角的 插入圖片,或直接插入 imgur 圖片網址。

https://i.imgur.com/8wlRxfM.png
輸入
顯示

插入 Youtube 影片

直接將影片網址貼上。

https://www.youtube.com/watch?v=wvzfOyW0ZMo
輸入
顯示

分享 Meteor 文章

直接將文章網址貼上。

https://meteor.today/article/8ZgvtS
輸入
您即將進入之文章內容需滿十八歲方可瀏覽

根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定,已於網站首頁或各該限制級網頁,依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。若您尚未年滿十八歲,麻煩點選離開。若您已滿十八歲,一樣不可將本區之內容派發、傳閱、出售、出租、交給或借予年齡未滿18歲的人士瀏覽閱讀,或將本網站內容向該人士出示、播放或放映。

離開
回覆 B{{reply.floor}}