Meteor App
每日配對一位校外同學
立即下載

詩文板
#現代詩#台語詩#更 囝仔

走揣夢中看見的彼个聲音 Cháu-chhōe tio̍h bāng-tiong khòaⁿ-kìⁿ ê hit ê siaⁿ-im 看過庄跤的粗俗 Khòaⁿ kòe chng-kha ê chho͘-sio̍k 看過都市的虛華 Khòaⁿ kòe to͘-chhī ê hi-hoa 伸勼佇美麗卻殘酷的世間 Chhun-kiu tī bí-lē khiok chân-khok ê sè-kan 浮沉踮溫暖閣複雜的人海 phû-tîm tiàm un-loán koh ho̍k-cha̍p ê lîn hái 敢講生活佮感情攏無算啥 Kám-kóng seng-oa̍h kap kám-chêng lóng bô sǹg sáⁿ 猶是金錢佮利益閣會用創啥 iá-sī kim-chîⁿ kap lī-ek koh ē-ēng chhòng sáⁿ 雖然生活艱苦 但是咱猶原認真拍拚 親像少年的囡仔 Sui-liân seng-oa̍h kan-khó͘ ,tān-sī lán iu-goân līn-chin phah-piàⁿ,chhin-chhiūⁿ siàu-liân ê gín-á 雖然天公創治 但是咱猶原自由自在 親像天頂的鳥仔 Sui-liân thiⁿ-kong chhòng-tī,tān-sī lán iu-goân chū-iû chū-chāi,chhin-chhiūⁿ thiⁿ-téng ê chiáu-á 雖然透風落雨 但是咱猶原歡喜快樂 親像水底的魚仔 Sui-liân thàu-hong lo̍h-hō͘,tān-sī lán iu-goân hoaⁿ-hí khoài-lo̍k,chhin-chhiūⁿ chúi-té ê hî-á 坐佇門口埕的樹仔跤 Chē tī mn̂g-kháu-tiâⁿ ê chhiū-á kha 唱出希望的歌 Chhiùⁿ-chhut hi-bāng ê koa 希望天公伯有聽 Hi-bāng thiⁿ-kong-peh ū thiaⁿ 載著願望的歌聲 Chài tio̍h goān-bōng ê koa-siaⁿ 踏著沉重的跤步 Ta̍h tio̍h tîm-tāng ê kha-pō͘ 毋驚路途敧敧崎崎 M̄ kiaⁿ lō͘-tô͘  khi-khi-kiā-kiā 毋驚生活寂寞孤單 M̄ kiaⁿ seng-oa̍h siok-bo̍k ko͘-toaⁿ


  回文
全部留言
B1

袂䆀!

原 Po 回覆:

多謝😊😊

2
B2

當然愛支持台語詩!! 有影gâu!!!(這个字拍袂出來)

原 Po 回覆:

多謝你的支持我會繼續拍拚

1
發表留言

請先登入!


確定要刪除此文章?
#現代詩#台語詩#更 囝仔

走揣夢中看見的彼个聲音 Cháu-chhōe tio̍h bāng-tiong khòaⁿ-kìⁿ ê hit ê siaⁿ-im 看過庄跤的粗俗 Khòaⁿ kòe chng-kha ê chho͘-sio̍k 看過都市的虛華 Khòaⁿ kòe to͘-chhī ê hi-hoa 伸勼佇美麗卻殘酷的世間 Chhun-kiu tī bí-lē khiok chân-khok ê sè-kan 浮沉踮溫暖閣複雜的人海 phû-tîm tiàm un-loán koh ho̍k-cha̍p ê lîn hái 敢講生活佮感情攏無算啥 Kám-kóng seng-oa̍h kap kám-chêng lóng bô sǹg sáⁿ 猶是金錢佮利益閣會用創啥 iá-sī kim-chîⁿ kap lī-ek koh ē-ēng chhòng sáⁿ 雖然生活艱苦 但是咱猶原認真拍拚 親像少年的囡仔 Sui-liân seng-oa̍h kan-khó͘ ,tān-sī lán iu-goân līn-chin phah-piàⁿ,chhin-chhiūⁿ siàu-liân ê gín-á 雖然天公創治 但是咱猶原自由自在 親像天頂的鳥仔 Sui-liân thiⁿ-kong chhòng-tī,tān-sī lán iu-goân chū-iû chū-chāi,chhin-chhiūⁿ thiⁿ-téng ê chiáu-á 雖然透風落雨 但是咱猶原歡喜快樂 親像水底的魚仔 Sui-liân thàu-hong lo̍h-hō͘,tān-sī lán iu-goân hoaⁿ-hí khoài-lo̍k,chhin-chhiūⁿ chúi-té ê hî-á 坐佇門口埕的樹仔跤 Chē tī mn̂g-kháu-tiâⁿ ê chhiū-á kha 唱出希望的歌 Chhiùⁿ-chhut hi-bāng ê koa 希望天公伯有聽 Hi-bāng thiⁿ-kong-peh ū thiaⁿ 載著願望的歌聲 Chài tio̍h goān-bōng ê koa-siaⁿ 踏著沉重的跤步 Ta̍h tio̍h tîm-tāng ê kha-pō͘ 毋驚路途敧敧崎崎 M̄ kiaⁿ lō͘-tô͘  khi-khi-kiā-kiā 毋驚生活寂寞孤單 M̄ kiaⁿ seng-oa̍h siok-bo̍k ko͘-toaⁿ

檢舉文章
附件說明
插入圖片

請點文字方塊右下角的 插入圖片,或直接插入 imgur 圖片網址。

https://i.imgur.com/8wlRxfM.png
輸入
顯示

插入 Youtube 影片

直接將影片網址貼上。

https://www.youtube.com/watch?v=wvzfOyW0ZMo
輸入
顯示

分享 Meteor 文章

直接將文章網址貼上。

https://meteor.today/article/8ZgvtS
輸入
您即將進入之文章內容需滿十八歲方可瀏覽

根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定,已於網站首頁或各該限制級網頁,依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。若您尚未年滿十八歲,麻煩點選離開。若您已滿十八歲,一樣不可將本區之內容派發、傳閱、出售、出租、交給或借予年齡未滿18歲的人士瀏覽閱讀,或將本網站內容向該人士出示、播放或放映。

離開
回覆 B{{reply.floor}}