{{adMap.article_top.title}}
{{adMap.article_top.cta}}

最厲害ㄉ顏文字
廢文板

|

{{ articleMoment(createdAt) }}

這太可愛ㄌ o̖⸜((̵̵́ ̆͒͟˚̩̭ ̆͒)̵̵̀)⸝o̗  ˡ̩˙̮̑͞͡˓̱ͯ˙̮̑͏͜ˉ̀ᵓ̗ͮ̕  ˏ́ˡ̩̀ʰ᷆͡͡˓̬ˡ̀͏͜ʰ᷆ᵓ̗̀̕ˎ̀˲  (ᴑ̨̨̍̆͞͡ ͦ̆ ॑ᵓ̩̗̍  ˡ̗͐͐͟ˋ̨̮̑͞͞ˊ̮̑͏͜ʹ̍ᵓ̗ͥ __附上受驚ㄉ肥宅臉結尾(˵¯̴͒ꇴ¯̴͒˵)


  回文

你可能有興趣的文章...

{{adMap.article_bottom.cta}}
{{adMap.article_bottom.title}}
{{adMap.article_bottom.content}}

全部留言

B1 {{commentMoment( "2016-08-05T16:30:17.266Z" )}}

窩鍵盤顏文字超雷嗚嗚原廠ㄉ

窩鍵盤顏文字超雷嗚嗚原廠ㄉ
0
B2 {{commentMoment( "2016-08-05T16:33:18.726Z" )}}

有沒有銅鑼燒🙈

有沒有銅鑼燒🙈
0
B3 {{commentMoment( "2016-08-05T16:48:18.555Z" )}}

http://i.imgur.com/PbhYL6i.jpg

http://i.imgur.com/PbhYL6i.jpg
0
B4 {{commentMoment( "2016-08-05T23:07:17.469Z" )}}

(σˋ▽ˊ)σ(σˋ▽ˊ)σ(σˋ▽ˊ)σ(σˋ▽ˊ)σ(σˋ▽ˊ)σ(σˋ▽ˊ)σ(σˋ▽ˊ)σ(σˋ▽ˊ)σ(σˋ▽ˊ)σ(σˋ▽ˊ)σ(σˋ▽ˊ)σ(σˋ▽ˊ)σ(σˋ▽ˊ)σ(σˋ▽ˊ)σ(σˋ▽ˊ)σ(σˋ▽ˊ)σ(σˋ▽ˊ)σ(σˋ▽ˊ)σ(σˋ▽ˊ)σ(σˋ▽ˊ)σ(σˋ▽ˊ)σ(σˋ▽ˊ)σ(σˋ▽ˊ)σ(σˋ▽ˊ)σ(σˋ▽ˊ)σ(σˋ▽ˊ)σ(σˋ▽ˊ)σ(σˋ▽ˊ)σ(σˋ▽ˊ)σ(σˋ▽ˊ)σ(σˋ▽ˊ)σ(σˋ▽ˊ)σ(σˋ▽ˊ)σ(σˋ▽ˊ)σ(σˋ▽ˊ)σ(σˋ▽ˊ)σ(σˋ▽ˊ)σ(σˋ▽ˊ)σ(σˋ▽ˊ)σ

(σˋ▽ˊ)σ(σˋ▽ˊ)σ(σˋ▽ˊ)σ(σˋ▽ˊ)σ(σˋ▽ˊ)σ(σˋ▽ˊ)σ(σˋ▽ˊ)σ(σˋ▽ˊ)σ(σˋ▽ˊ)σ(σˋ▽ˊ)σ(σˋ▽ˊ)σ(σˋ▽ˊ)σ(σˋ▽ˊ)σ(σˋ▽ˊ)σ(σˋ▽ˊ)σ(σˋ▽ˊ)σ(σˋ▽ˊ)σ(σˋ▽ˊ)σ(σˋ▽ˊ)σ(σˋ▽ˊ)σ(σˋ▽ˊ)σ(σˋ▽ˊ)σ(σˋ▽ˊ)σ(σˋ▽ˊ)σ(σˋ▽ˊ)σ(σˋ▽ˊ)σ(σˋ▽ˊ)σ(σˋ▽ˊ)σ(σˋ▽ˊ)σ(σˋ▽ˊ)σ(σˋ▽ˊ)σ(σˋ▽ˊ)σ(σˋ▽ˊ)σ(σˋ▽ˊ)σ(σˋ▽ˊ)σ(σˋ▽ˊ)σ(σˋ▽ˊ)σ(σˋ▽ˊ)σ(σˋ▽ˊ)σ
0
B5 {{commentMoment( "2016-08-06T07:04:27.090Z" )}}

٩(๑òωó๑)۶

٩(๑òωó๑)۶
0


登入後發表留言


確定要刪除此文章?
最厲害ㄉ顏文字

這太可愛ㄌ o̖⸜((̵̵́ ̆͒͟˚̩̭ ̆͒)̵̵̀)⸝o̗ ˡ̩˙̮̑͞͡˓̱ͯ˙̮̑

檢舉{{reportFloor? '留言B'+reportFloor: '文章'}}
檢舉{{'原po回覆B'+reportFloor+'留言'}}
請選擇刪除文章原因
請選擇刪除留言原因
附件說明
插入圖片

請點文字方塊右下角的 插入圖片,或直接插入 imgur 圖片網址。

https://i.imgur.com/8wlRxfM.png
輸入
顯示

插入 Youtube 影片

直接將影片網址貼上。

https://www.youtube.com/watch?v=wvzfOyW0ZMo
輸入
顯示

分享 Meteor 文章

直接將文章網址貼上。

https://meteor.today/article/8ZgvtS
輸入
您即將進入之文章內容需滿十八歲方可瀏覽

根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定,已於網站首頁或各該限制級網頁,依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。若您尚未年滿十八歲,麻煩點選離開。若您已滿十八歲,一樣不可將本區之內容派發、傳閱、出售、出租、交給或借予年齡未滿18歲的人士瀏覽閱讀,或將本網站內容向該人士出示、播放或放映。

離開
回覆 B{{reply.floor}}